Regulamin

Regulamin członkostwa w DAK we Wrocławiu

1. Członkiem Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu zwanej dalej (DAK we Wrocławiu) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska pozytywną opinie zarządy Akademii.

2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Akademii za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi lub mailowo na adres biuro@karate.info.pl.
– deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata
– w przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu DAK we Wrocławiu
– do deklaracji musi być dołączone ubezpieczenie NNW z rozszerzeniem o sztuki walki

– kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.

3. Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem: kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Akademii.

– opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca, kwartalnie do dnia 10 pierwszego miesiąca, kwartału na konto Akademii.

– niedotrzymanie terminu opłaty członkowskiej spowoduje wykluczenie z zajęć.

4. Ustawowe przerwy w nauce (ferie zimowe, okresy świąteczne lub inne wydarzenia niezależne od DAK we Wrocławiu) są stałe i nie wpływają na wysokość opłaty członkowskiej.

5. Każdej osobie ćwiczącej w DAK we Wrocławiu przysługuje możliwość odrobienia nieobecności z przyczyn losowych w dowolnie wybranej sekcji z listy zamieszczonej na stronie DAK we Wrocławiu

6. W uzasadnionych przypadkach prezes DAK we Wrocławiu może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym. Po wcześniejszym złożeniu prośby do instruktora DAK we Wrocławiu.

7. DAK we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z powodu nieobecności instruktora. W wyjątkowych sytuacjach, instruktor ma prawo zapewnić prowadzenie treningu przez zastępcę.

8. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie uczniowski (kyu) i stopnie mistrzowskie (dan), brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez Akademię.

9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do DAK we Wrocławiu oraz uprawniającym do korzystania z usług DAK we Wrocławiu jest deklaracja członkowska.

10. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne wypowiedzenie.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach karate w DAK we Wrocławiu

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,seiza” w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.

2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon ( os ).

5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.

6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.

7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia DAK we Wrocławiu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę. 9. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. DAK we Wrocławiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.

9. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec DAK we Wrocławiu, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

10. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze organizatora, w godzinach działalności. Kandydat składa deklarację członkowską DAK we Wrocławiu za pośrednictwem kwestionariusza online.